Opfindelse, innovation

Opfindelser og innovation


Vidensvirksomheder og industrier bør udvikle sig konstant, herved øges vores effektivitet. Nye metoder, produkter og komponenter skaber værdi. Gennem mit virke som dansk og international rådgiver på tværs af de mange "siloer" i vandsektoren har jeg udviklet flere nye metoder, der i dag anvendes bredt i rådgiverbranchen.


Innovation opstår ofte som produkt af en vis mængde trods overfor traditioner indenfor byggeriet. Hvis anlæg kan gøres billigere, smartere og mere effektive - så mener jeg det er en pligt at stræbe efter det optimale. Herunder nogle eksempler:


 • HELVA. Langt de fleste eksperter i Danmark har erkendt, at klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser ved skybrud kun opnås ved at fokusere på at håndtere alt vand - ikke kun vandet i kloakken eller åens vand. Jeg har bistået med udvikling af klimatilpasning som fag i både Cowi oog Niras siden 2005. Jeg er ophavsmand til HELVA-metoden, der har været en fast komponent i NIRAS klimatilpasningsprojekter. Siden har metoden bredt sig til resten af rådgiver-branchen.  HELVA er baseret på det faktum, at vand er et kredsløb - og at der er sund fornuft og betydelige besparelser at opnå ved at planlægge og håndtere vand som et kredsløb. Metoden anvendes i alle faser når der planlægges ændringer i landskabet, i vores byers udvukling og når vi fornyer eller restaurerer eksisterende bygninger og anlæg. Når spaden er i jorden, kan vi jo lige så godt få det bedste ud af vores investeringer.


  • CONSTRUCTED WETLANDS. De fleste  områder i verden råder ikke over den teknologi, som vi i Danmark tager for givet. Dette er ofte den afgørende faktor, der betyder, at f.eks. spildevandsrenseanlæg, der eksporteres fra udviklede lande aldrig kommer til at fungere i udviklingslande. Her er det nødvendigt at bygge udfra den kompetence, der findes lokalt. Som en af de første har jeg medvirket til etablering af en række spildevandsrensningsanlæg i troperne, der fungerer uden tekniske installationer - eneste energitilførsel er højdeforskel mellem indløb og udløb. På Koh Phi Phi har jeg  bistået ved design af verdens smukkeste renseanlæg - "Sommerfuglen og blomsten". Driften betales ved salg af blomster til områdets hoteller.


  • SYNERGITANKEN. Klimatilpasning i tæt bymæssig bebyggelse er kraftigt udfordret af at der ikke kan findes plads til at forsinke eller aflede vandet. Derfor graver vi store regnvandsbassiner ned under vores veje og pladser med enorme omkostninger til følge. Disse investeringer bør ikke anvendes isoleret til at håndtere vand, hvis det er muligt også at udnytte bassinerne til andre formål.
  • Dette er grundideen bag "Synergitanken" - en patenteret metode af Henrik Lynghus, der over tid betyder, at udgifterne kan betales tilbage i form af energibesparelser. Princippet er bl.a. foreslået i et synergiprojekt for Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning, hvor et regnvandsbassin placeret på en idrætsplads kan udføres som et lukket bassin, der udnyttes til at opvarme den lokale idrætsforenings klubhus.


  • SØ-VARME, GRØN ENERGI FRA NATUREN. Danske søer opvarmes på grund af klimaforandringerne - søernes vandtemperatur er stigende, og dette forårsager negativ påvirkning af søernes vandkvalitet og biodiversitet bl.a. på grund af øget algevækst. Det er en negativ effekt af accelererende temperatur sommer og vinter, der betyder, at søernes vandtemperatur ikke når ned på sit naturlige niveau over vinterhalvåret - og at søerne derfor om sommeren i stigende grad bliver varmere. Som eksempel er Furesøens vintervands-temperatur over en periode på 9 år steget med ca. 4,5 grader - en foruroligende stigningstakt. Men denne unaturlige temperaturstigning kan udnyttes til supplering af f.eks. fjernvarmenettet. Nedkøling af Furesøens vandvolumen med bare 1 grad rummer lige så meget energi som det samlede fjernvarmeforbrug for byen Farum. Jeg har siden 2019 arbejdet på at få undersøgt mulighederne for at undytte denne mulighed for grøn energi - en ren win-win, hvor naturgenopretning og klimaforbedring går hånd i hånd.


  • ROCKFLOW. Rockflow er et nyt produkt udviklet af Rockwool og udviklingsfirmaet Lapinus. Produktet består af hårdt sammenpressede stenuldselementer, der er gjort i stand til at optage og afgive vand med op til 97% af elementernes volumen. Elementerne kan fremstilles i varierende kvaliteter, og er i stand til at tåle tryk fra tung trafiklast. Lynghus Consult bistår Rockwool og Lapinus med markedsmodning og produktudvikling i samarbejde med myndigheder, entreprenørselskaber og forsyningsselskaber.