Klimatilpasning af ejendomme

Ydelser - Klimatilpasning af ejendomme:

Jeg bistår ejere/administratorer af erhvervs- og industriejendomme, ejendomsselskaber, grundejerforeninger, parcelhusejere med sikring af ejendomme og andre værdier mod oversvømmelse fra skybrud, højtstående grundvand og oversvømmelse fra vandløb og søer. Jeres ejendomme gennemgås, risikopunkter, hvor vand kan trænge ind, identificeres og løsninger beskrives. Der gives hjælp til kommunikation med forsyningsselskaber og myndigheder, bistand til projektering, udførelse og drift.

Jeg søger altid helhedsorienterede løsninger, mit fokus er at udnytte synergier til gavn for ejere og brugere af det klimasikrede område. Når vi nu alligevel har skovlen i jorden, kan man jo lige så godt udnytte mulighederne?

Der gives også råd og bistand ved valg af sikringsniveau, opsætning af beredskab i relevant omfang, beredskabsplan mv.

Hvor det ønskes gives gerne oplæg og foredrag om jeres muligheder - så I gennem hele processen er fuldt informerede og beslutningsdygtige.

Færdigt arbejde

Danmark er siden år 2000 blevet ramt af skybrud - truslen fra himlen - utallige gange. Vores vejr har ændret sig, det regner mere og det regner kraftigere end tidligere, og siden 2010 har vi oplevet skybrud hvert eneste år - og endda mange af dem med stigende hyppighed. Skybrudssæsonen ligger i Danmark typisk mellem maj og oktober måneder.


De øgede regnmængder betyder, at vores kloakker - der jo er designet til den måde, som det plejede at regne på - oftere overbelastes og dette medfører voldsomme skader i by og på land. Kloakker fyldes helt op - og herefter opfører vand sig fuldstændig som det altid har gjort - det løber nedad, fordeler sig  og trænger ind overalt. 


Alene skybruddet i juli 2011 over hovedstaden kostede samfundet 6-7 mia. kr - det var først her, at borgere og politikere for alvor fik øjnene op for nødvendigheden af at sikre vores værdier bedre. 3 år senere blev det indre København ramt igen i august - her skete der skader for 4 mia. kr. I perioden 2007 - 2014 er resten af landet også blevet ramt, senest var det Nordjylland, der måtte erkende, at sikkerheden ikke findes nogen steder med mindre man er forberedt.


Erfaringsmæsigt kan det ALTID betale sig at sikre sin ejendom mod oversvømmelse fra himmel eller hav. De personlige omkostninger og gener, der opstår ifm. en oversvømmelse af en bolig eller de økonomiske udgifter for en erhvervsejendom ved produktionsstop eller direkte ødelæggelser overstiger som regel langt de relativt begrænsede udgifter ved at forebygge - og der er et faktum, der er helt sikkert for udsatte og ubeskyttede ejendomme


Det er ikke et spørgsmål om du bliver oversvømmet - det er et spørgsmål om hvornår og hvor ofte! 

Klimasikring af etageejendomme


Etageejendomme og almennyttige boligselskaber kan ofte sikres med simple midler - nogen gange endda uden de store udgifter på grund af mulighederne for tilbagebetaling af det bidrag, som ejendommen har betalt for at være tilsluttet kloaksystemet - hvis der altså er mulighed for at håndtere regnvandet lokalt.

 

Jeg har bistået bl.a. Lejerbo København samt flere privatejede etageejendomme med sikring af deres afdelinger. I juni 2016 er Ryesgade 44-48 sikret mod skybrudsoversvømmelse - 2 dage efter idriftsættelse blev de nye anlæg i øvrigt testet (og godkendt 1:1) ved et nyt skybrud. Vi nåede det lige præcis i tide.


Min erfaring er, at der så godt som altid kan findes en god løsning, der både sikrer mod fremtidige oversvømmelser og bidrager med merværdi til området - til glæde for ejere, beboere og brugere.


Selv i tæt indre by findes der som regel små grønne rum, der både kan anvendes som storby-oase - og når der er behov for det til håndtering af regnvand.


Vand på overfladen behøver ikke at give skader

Under kraftig regn eller skybrud overbelastes kloaksystemerne og vand vil løbe på overfladen i områdets naturlige lavninger. Nogen steder vil vandet samles som pytter eller søer - i fagsproget kaldes disse for "Blue-spots".


Dette behøver ikke at forvolde skader. Man kan i stedet og med fordel udnytte områdets hældninger i veje eller grønne områder til at aflede vandet sikkert udenom huse og andre værdifulde elementer. Vi har jo selv formet terrænet i vore byer - så kan vi vel også forme dem en gang til - og denne gang gøre det intelligent? Vandets strømningsveje - dem laver vi selv!

Under udførelse                   

Klimasikring af Ryesgade 44-48

Ryesgade 44-48 har været oversvømmet flere gange ved skybrud over København - senest i 2014. Ved alle oversvømmelser opstod skader i millionklassen.


Ejendommen er nu sikret for fremtiden og sikringsanlæggene er smukt indbygget i beboernes gårdmiljø. Og systemerne er testet og godkendt - 2 dage efter vi satte anlæggene i drift opstod et skybrud over Østerbro. Denne gang uden skader på ejendommen. Anlægsudgifterne var 0,5 mio. kr. Mere info under referencer.

Fremgangsmetode

Klimasikring af ejendomme udføres i etaper, der sikrer, at ejere og beboere hele tiden er orienteret og beslutningsdygtig.

  1. Forløbet indledes med at samle data om terrænforhold, opland og kloaksystemet. Lavninger  og strømningsveje over terræn kortlægges.
  2. Herefter gennemgår vi ejendommen og det fastslås, hvor vandet kommer fra og steder, hvor vand kan trænge ind i ejendommen lokaliseres. Derefter mødes vi til diskussion om jeres udfordringer og muligheder. Vi finder i fællesskab løsninger, der skaber værdi, matcher lokale behov og  ønsker om fremtidig anvendelse, udseende og funktion.
  3. De besluttede løsninger beskrives til brug ved kontakt med entreprenør. Dette er ofte tilstrækkeligt for mindre og mellemstore ejendomme.
  4. Hvis det ønskes, kan der ved større indsatser udarbejdes projektmateriale, der kan udsendes til entreprenører i priskonkurrence.
  5. Der gives bistand ifm. licitation, vurdering af tilbud, valg af entreprenør og indgåelse af aftale -eventuelt med kvalitetssikring af selve udførelsen, hvis der opstår behov.

Mine løsningsforslag sigter mod at håndtere alt vand, der kan forviolde skade - grundvand, regnvand, kloakvand, vand på overfladen og vand fra tagflader. Det søges derfor altid at håndtere vandet på den økonomisk og teknisk mest   hensigtsmæssige måde. Ofte er det muligt at sikre en ejendom med simple og billige løsninger med denne tilgang.Præ-Byg screening af boliger og erhvervsejendomme giver dig sikkerhed.

Køb af eget hus er ofte den største investering i de fleste menneskers liv. Her er det vigtigt at undersøge de lokale forhold grundigt for ikke at købe katten i sækken.


Det er ikke lovpligtigt for husbyggere, boligsælgere eller mæglere at informere om tidligere oversvømmelser på en ejendom. Du kan derfor være uheldig at købe et hus i høj risiko, der ved førstkommende skybrud oversvømmes.


Du kan selv orientere dig på www.dingeo.dk eller på www.klimatilpasning.dk - men vær opmærksom på, at de kort, der anvendes her, ikke er tilstrækkeligt detaljerede til at vurdere oversvømmelsesrisikoen på ejendomsniveau.


I højre side er dette illustreret med et udtræk fra www.dingeo.dk, der konkluderer: "ejendommen ligger ikke direkte i en lavning. Adressen ligger heller ikke i nærheden af lavninger. Risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud er derfor ikke stor."


Ikke desto mindre har ejendommen været oversvømmet 3 gange under skybrud. Årsagen ses tydeligt på de detaljerede kort, ejendommen ligger lavt i forhold til det nære opland, og har både lokale lavninger og strømningsveje, samt udfordringer med opstuvende kloakvand.


Klik på kortudsnittene for at se en større udgave af hhv. dingeo-kort, detaljeret strømningsvejskort og konturkort over ejendommen. Du kommer tilbage til websiden ved at trykke på "Esc" (escape).


Hvis du vil være sikker på at kende til forholdene omkring din kommende bolig eller erhvervslejemål, kan du bede om at få udarbejdet en "Præ-byg-screening", der leveres med med detaljerede lavningskort , strømningsveje og højdeforhold - samt en kort vurdering af risiko. Det er et billigt og effektivt redskab, få timers arbejde sikrere dig ved beslutning om køb eller leje.

Hvad med økonomien?

Dit lokale forsyningsselskab arbejder med at øge kloaksystemets kapacitet - herved reduceres hyppigheden af oversvømmelser. I områder, hvor regnvand løber i særskilt rør, sikres typisk til oversvømmelse sjældnere end hvert 5. år - i områder hvor både regn- og spildevand løber i samme rør sikres til oversvømmelse sjældnere end hvert 10. år.


Men forsyningsselskabet sikres kun mod oversvømmelse, der står i niveau med overfladen. Kældre og andre lavtliggende bygningselementer sikres ikke - dem skal du selv sikre - og du skal selv betale for indsatsen.


Det kan være muligt at afkoble dit regnvand fra kloaksystemet og håndtere vandet på din egen grund - derved aflaster du  kloaksystemet. Flere steder kan der opnås økonomisk tilskud til afkobling. I København betaler forsyningsselskabet HOFOR dig 300 kr for hver kvadratmeter overflade, der kobles fra kloakken. I andre kommuner er det muligt at opnå en tilbagebetaling på 25-35.000 kr. for en enkelt ejendom (pr. parcelhus eller lejlighed). Hvis der er mulighed for at opnå økonomisk tilskud til sikringen, bistår jeg med ansøgning om dette.

Skybrud København 2011                   

Oversvømmet hus Fr.sund

Eksempel på kvalitetsforskel mellem offentligt tilgængelige kort og fuld opløsning fra Danmarks Højdemodel.

Øverst udsnit fra www.dingeo.dk hvor ejendommen centralt i billedet frikendes for oversvømmelsesrisiko. Nederst udsnit af samme område baseret på digital højdemodel - her ses tydeligt både bluespots og strømningsveje, der truer ejendommen.

Klik på kortene for større udgave - tryk escape for retur til websiden.

Kong Knuds Park, Smørum, bygget 2015 - oversvømmet årligt på grund af fejl ifm. dimensionering af regnvandsanlæg. Området er screenet, fejlene identificeret og udbedret 2019.

Stormfloden Bodil 2014