Opgaver og referencer

Udvalgte referencer, Lynghus Consult's opgaver 2015 - 2022

Byudvikling af bolig- og naturområder i Hvidovre

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan for 4 nye boligkvarterer med stort centralt naturområde - i alt 35 ha - ved Brostykkevej i Hvidovre.

Udarbejdelse af plan for regnvandshåndtering, terrænregulering, sikring mod oversvømmelse samt forslag til ny infrastruktur for afvanding mv.

Kooordinering mellem- større udviklerteam, Hvidovre Kommune, HOFOR og tekniske rådgivere. 2022.

Solrød Erhvervskile - 40 ha erhvervsområde.

Skitseprojekt, afvandingsstrategi, projektforslag og myndighedsprojekt  for nyt større ervervsområde ved Solrød. Forslag til regnvandshåndtering for både området og det omkringliggende opland med fokus på sikring mod oversvømmelse, hensyn til eksisterende vandløb og drænsystemer, næringsstofreducerende foranstaltninger til beskyttelse af Natura2000-område, myndighedsprojekt for vandløbsregulering mv. Opgaven løses i tæt samarbejde med 3 erhvervsudviklere, investeringspartnere, myndigheder og forsyningsselskab. 2018-2022.

Herunder beskrives et udvalg af projekter, udviklingsopgaver og øvrige rådgiverydelser, som Lynghus Consult har udført siden firmaets start i 2015.

Lynghus Consult rådgiver private og offentlige kunder , landinspektører, by-udviklere, industrier, entreprenørselskaber, boligforeninger, lodsejere m.fl.


Lynghus Consult arbejder primært på Sjælland, men løser f.eks. screeningsopgaver i hele landet. Opgaver løses bl.a. ved hjælp af Scalgo Live - det mest nøjagtige topografiske værktøj til vurdering af regnvandsløsninger samt sikring mod oversvømmelser som følge af skybrud og stormflod.


Siden er senest revideret december 2022 og opdateres løbende.


Roskilde Universitetscenter - undervisning.

Afholdelse af oplæg og foredrag med fokus på Helhedsorienteret Vandhåndtering, Projektforslag og Synergier i Klimatilpasningen.

Undervisningen illustrerer muligheder og besparelser, der er forbundet med at tænke og agere på tværs af fag, organisationsgrænser og geografiske skel. Foredragene tager er primlært erfaringsbaserede med udgangspunkt i virkelighedens verden. Gennemførte projekter belyses og analyseres, og de meget betydelige fordele, som samfundet og det individuelle menneske kan opnå ved at håndtere og udnytte vand - hvis vi vel at mærke gør det rigtigt - forklares. 2019-2022.

Byudvikling af boligområde i Svenstrup

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan for nyt boligkvarter med ca. 60 ejendomme ved Hellekisten i Svenstrup. Udarbejdelse af plan for regnvandshåndtering, sikring mod oversvømmelse samt forslag til ny infrastruktur for afvanding mvKooordinering mellem udvikler, forsyningsselskab, Aalborg Kommune og tekniske rådgivere. 2020-2022.

Byudvikling Favrholm ved Hillerød

Analyse og anbefalinger omkring optimering af planlagt byudvikling for 5 storparceller. Vurdering af afvanding og terrænreguleringer, anbefalinger om ændring af eksisterende planlægning med fokus på at opnå besparelser på +100 mio. kr. Kooordinering mellem udviklere, forsyningsselskab, Hillerød Kommune og tekniske rådgivere. 2022.

130 ha vand- og naturprojekt , Solrød Bæk

Skitseforslag for multifunktionelt projekt indeholdende sikring af flere bydele mod oversvømmelse, etablering af nyt større naturområde, beskyttelse af grundvandsressourcer, nye rekreative og landskabelige værdier, vandløbsrestaurering mv . Plan for indretning af området, forslag til urban  limatilpasning. Bistand ifm. forslag til finansiering og mageskifte for flere landbrugsejendomme, kooordinering mellem Kommune, Forsyningsselskab, lodsejere, interessenter og grønne organisationer. 2021-2022.

20 kW turbiner, Kalundborg Forsyning

Dimensionering og idriftsættelse af 2*10 kW turbiner til produktion af grøn strøm på sekundavensanlægget Tissøø II hos Kalundborg Forsyning. Bistand ifm. dimensionering, plan for montage, styring og overvågning, kooordinering med Forsyningsselskab, producent. 2020-2022.

Kystbeskyttelse for større ejendom, Rødvig, Stevns

Projektforslag, projekt og myndighedsansøgning for etablering af erosionsbeskyttelse af ejendom belligende mod Fakse Bugt. 

Opgaven udvides med myndighedsprojekt og ansøgning om etablering. Koordinering mellem lodsejer, naboejendomme, Kommune, tekniske rådgivere mv. 2020-22.

Lovliggørelse ved nyt boligområde, Lejre Kommune

Bistand til lokale grundejerforeninger ifm. lovliggørelse af fællesområder, hvor udvikler har etableret anlæg i strid med gældende lokalplan og myndighedsprojekt. Vurdering af udførte og ulovlige anlæg, forslag til udbedring, kommunikation med lodsejere, udvikler, myndigheder mv. Bistand ifm. indgivelse af klager, mægling mellem parter. 2020-2022.

Klimasikring af Nykøbing S. - Stormflod og skybrud

Projektansvarlig, projektleder for indsatsplan til sikring af Nykøbing Sjælland mod stormflod og skybrud. Opgaven rummer afdækkende fase, kortlægning, forslag til permanente sikringsanlæg og beredskabsindsatser, beskrivelse af metoder, placering, mængder og økonomi.

Opgaven udvides med indgåelse af et synergisk samarbejde mellem Odsherred Kommune, Forsyning og rådgiver. Forslag til synergi-projekt, hvor der opnås fordele og besparelser for både forsyning og forvaltning. Der søges om- og opnås 3 mio. DKK i fondsstøtte til projektet Grønnehave Bæk - projektforslag og myndighedsprojekt gennemføres. 2015-18.

Klimatilpasning af Stenløse ved omlægning af Stenløse Å

Ideoplæg, projektforslag, samt bygherrerådgivning ifm. vurdering af muligheder for klimatilpasning af de centrale dele af Stenløse By mod oversvømmelse ifm. skybrud og kraftige regnskyl.

Vurdering af muligheder for omlægning af vandløb, anlægsarbejder og økonomiske overslag, konsekvensvurderinger m.v.

Projektet medfører besparelser ifm. urban klimatilpasning på +100 mio DKK.

Der er udarbejdet vision, idekatalog, projektforslag, hydrauliske vurderinger mv. til anvendelse ved beslutning om projektets videreførelse. 2015-17.

Sikring ved skybrudsområde i Egedal.

Skitseprojekt med beskrivelse af muligheder for sikring af privat ejendom, der trues af periodevise oversvømmelser fra kommende  skybrudsområde ved Egedal By.

Projektforslag med 3 scenarier for afværge, herunder økonomisk overslag, samt forslag til forlægning af vandløb, etablering af ny sø mv. 2015-16.

Klimasikring af boligområder og ny håndtering af  regnvand, 14 afdelinger, Lejerbo København.

Vurdering af muligheder for ændret regnvandshåndtering på 14 afdelinger varierende mellem 25 og 1100 lejemål. Feltgennemgang af alle afdelinger, kortlægning af eksisterende afvandingsmetode. 

Analyse af muligheder for ændret håndtering af regnvand, herunder muligheder for frakobling, separatkloakering eller etablering af lokale forsinkelsesbassiner. Udarbejdelse af ansøgninger omkring indgåelse af samarbejde mellem HOFOR, Københavns Kommune og Lejerbo. 2015-17.

Kystbeskyttelse mod stormflod, boligområde ved Rørvig

Bistand ved udarbejdelse af projekt til ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskkyttelsesanlæg i Rørvig syd for havnen. 

Feltarbejde, kortlægning af eksisterende forhold, vurderinger omkring placering med 3 scenarier. Tekniske beskrivelse, dimensionering, økonomiske overslag og beskrivelse omkring det videre forløb. 2015-16.

Ny bydel - med naturen for bordenden. Strøby Egede.

Skitseprojekt og projekt for ny bydel med fokus på natur, diversitet og miljø. Regnvandshåndtering med gadekær, søer, nedsivning og andre LAR-anlæg, hvor regnen opdeles i flere kvaliteter og udnyttes til glæde for beboere og områdets fauna og flora. Myndighedsprojekt for vandhåndtering, klimasikring mod oversvømmelser mv. Projektet er beskrevet på http://nicolinelund.dk/ 2018-2020.

Hyllingeriis, Kystbeskyttelse mod stormflod.

Skitseprojekt, myndighedsprojekt, projekt og udbud af anlæg til sikring af større bolig- og fritidshusområde ved Hyllingeriis, Hornsherred. Analyse af området, formidling til lodsejere i tæt samarbejde med områdets grundejerforening og Frederikssund Kommune

Tekniske beskrivelser af anlæg, myndighedsansøgninger ift. Lov om Kystbeskyttelse, Naturbeskyttelsesloven mv., dimensionering, økonomiske overslag og kontakt til entreprenører. 2019-2020.

Rockflow - produktudvikling med Rockwool.

Vurdering af udnyttelsesmuligheder for nyt produkt - Rockflow - til underjordiske regnvandsbassiner, regnvandshåndtering, regnvandspolering og -rensning. Udarbejdelse af skitseprojekter, tekniske notater og beskrivelser til produktets brugere, herunder kommuner, forsyningsselskaber, entreprenørselskaber. Forslag til nye anvendelsesmuligheder, udformning og teknisk opbygning af regnvandsanlæg mv.

2018-2019.

Lokalplan og Byggemodning - Valdemarsgaard

Etablering af nyt boligområde syd for Lejre By. Vurdering af muligheder for LAR - lokal håndtering af regnvand for de kommende parceller, infiltrationstest, grundvandspejlinger, jordbund, udarbejdelse af skitseprojekt for vandhåndtering og regnvandspolering i området i samarbejde med landinspektør, landskabsarkitekter, lodsejer og Lejre Kommune. Teknisk bistand og bidrag tiludarbejdelse og vedtagelse af lokalplan for området. Efterfølgende bistand til Lejre Kommune ifm. implementering af byggemodningsaktiviteterne. 2015-2016.