Opgaver og referencer

Lynghus Consult

Opgaver og referencer for Lynghus Consult 2015 - 2019

Rockflow - produktudvikling med Rockwool.

Vurdering af udnyttelsesmuligheder for nyt produkt - Rockflow - til underjordiske regnvandsbassiner, regnvandshåndtering, regnvandspolering og -rensning. Udarbejdelse af skitseprojekter, tekniske notater og beskrivelser til produktets brugere, herunder kommuner, forsyningsselskaber, entreprenørselskaber. Forslag til nye anvendelsesmuligheder, udformning og teknisk opbygning af regnvandsanlæg mv.

2018-2019.

Herunder beskrives et udvalg af projekter, udviklingsopgaver og øvrige rådgiverydelser, som Lynghus Consult har udført siden firmaets start i 2015.

Lynghus Consult rådgiver private og offentlige kunder , landinspektører, erhvervsudviklere, industrier, entreprenørselskaber, boligforeninger m.fl.


Lynghus Consult arbejder primært på Sjælland, men løser f.eks. screeningsopgaver i hele landet. Opgaver løses bl.a. ved hjælp af Scalgo Live - det mest nøjagtige topografiske værktøj til vurdering af regnvandsløsninger samt sikring mod oversvømmelser som følge af skybrud og stormflod.


Siden er senest revideret november 2020 og forventes opdateret løbende.


Roskilde Universitetscenter - undervisning.

Afholdelse af oplæg og foredrag med fokus på Helhedsorienteret Vandhåndtering, Projektforslag og Synergier i Klimatilpasningen.

Undervisningen illustrerer muligheder og besparelser, der er forbundet med at tænke og agere på tværs af fag, organisationsgrænser og geografiske skel. Foredragene tager er primlært erfaringsbaserede med udgangspunkt i virkelighedens verden. Gennemførte projekter belyses og analyseres, og de meget betydelige fordele, som samfundet og det individuelle menneske kan opnå ved at håndtere og udnytte vand - hvis vi vel at mærke gør det rigtigt - forklares. 2019.

Hyllingeriis, Kystbeskyttelse mod stormflod.

Skitseprojekt, myndighedsprojekt, projekt og udbud af anlæg til sikring af større bolig- og fritidshusområde ved Hyllingeriis, Hornsherred. Analyse af området, formidling til lodsejere i tæt samarbejde med områdets grundejerforening og Frederikssund Kommune

Tekniske beskrivelser af anlæg, myndighedsansøgninger ift. Lov om Kystbeskyttelse, Naturbeskyttelsesloven mv., dimensionering, økonomiske overslag og kontakt til entreprenører. 2019-2020.

Solrød Erhvervskile - 40 ha erhvervsområde.

Skitseprojekt, afvandingsstrategi, projektforslag og myndighedsprojekt  for nyt større ervervsområde ved Solrød. Forslag til regnvandshåndtering for både området og det omkringliggende opland med fokus på sikring mod oversvømmelse, hensyn til eksisterende vandløb og drænsystemer, næringsstofreducerende foranstaltninger til beskyttelse af Natura2000-område, myndighedsprojekt for vandløbsregulering mv. Opgaven løses i tæt samarbejde med erhvervsudvikler, investeringspartner, myndigheder og forsyningsselskab. 2018-2020.

Klimasikring af Nykøbing S. - Stormflod og skybrud

Projektansvarlig, projektleder for indsatsplan til sikring af Nykøbing Sjælland mod stormflod og skybrud. Opgaven rummer afdækkende fase, kortlægning, forslag til permanente sikringsanlæg og beredskabsindsatser, beskrivelse af metoder, placering, mængder og økonomi.

Opgaven udvides med indgåelse af et synergisk samarbejde mellem Odsherred Kommune, Forsyning og rådgiver. Forslag til synergi-projekt, hvor der opnås fordele og besparelser for både forsyning og forvaltning. Der søges om- og opnås 3 mio. DKK i fondsstøtte til projektet Grønnehave Bæk - projektforslag og myndighedsprojekt gennemføres. 2015-18.

Sikring af afvandingsniveau ved skybrudsområde i Egedal.

Skitseprojekt med beskrivelse af muligheder for sikring af privat ejendom, der trues af periodevise oversvømmelser fra kommende  skybrudsområde ved Egedal By.

Projektforslag med 3 scenarier for afværge, herunder økonomisk overslag, samt forslag til forlægning af vandløb, etablering af ny sø mv. 2015-16.

Klimatilpasning af Stenløse ved omlægning af Stenløse Å

Ideoplæg, projektforslag, samt bygherrerådgivning ifm. vurdering af muligheder for klimatilpasning af de centrale dele af Stenløse By mod oversvømmelse ifm. skybrud og kraftige regnskyl.

Vurdering af muligheder for omlægning af vandløb, anlægsarbejder og økonomiske overslag, konsekvensvurderinger m.v.

Projektet medfører besparelser ifm. urban klimatilpasning på +100 mio DKK.

Der er udarbejdet vision, idekatalog, projektforslag, hydrauliske vurderinger mv. til anvendelse ved beslutning om projektets videreførelse. 2015-17.

Klimasikring af boligområder og ny håndtering af  regnvand, 14 afdelinger, Lejerbo København.

Vurdering af muligheder for ændret regnvandshåndtering på 14 afdelinger varierende mellem 25 og 1100 lejemål. Feltgennemgang af alle afdelinger, kortlægning af eksisterende afvandingsmetode. 

Analyse af muligheder for ændret håndtering af regnvand, herunder muligheder for frakobling, separatkloakering eller etablering af lokale forsinkelsesbassiner. Udarbejdelse af ansøgninger omkring indgåelse af samarbejde mellem HOFOR, Københavns Kommune og Lejerbo. 2015-17.

Kystbeskyttelse mod stormflod, boligområde ved Rørvig

Bistand ved udarbejdelse af projekt til ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskkyttelsesanlæg i Rørvig syd for havnen. 

Feltarbejde, kortlægning af eksisterende forhold, vurderinger omkring placering med 3 scenarier. Tekniske beskrivelse, dimensionering, økonomiske overslag og beskrivelse omkring det videre forløb. 2015-16.

Sikring af etageejendom mod skybrudsoversvømmelse

Ryesgade 44-48 på Østerbro i København har været oversvømmet 2 gange ved skybrud - i 2011 og 2014. Ejendommen har derfor besluttet at sikre sig, for at undgå nye oversvømmelser af festlokale, vaskekælder, teknikrum mv.

Udearealer er opmålt, sikringsanlæg er projekteret. Projekt er udbudt mellem 5 bydende, og vundet af Aktiv-Byg. Tilsyn og byggeledelse med arbejderne, der bl.a. består af nye strømningsveje på terræn, renovering af pumpestation, nye regnvandsafløb - alt er smukt indbygget i eksisterende gårdmiljø.

Ejendommen oplevede 16. juni 2016 et skybrud - 2 dage efter færdiggørelse - og alle anlæg fungerede som de skulle. Ingen oversvømmelser opstod. Anlægsarbejderne kostede ialt knap  0,5 mio. kr. 2015-16.

Ny bydel - med naturen for bordenden. Strøby Egede.

Skitseprojekt og projekt for ny bydel med fokus på natur, diversitet og miljø. Regnvandshåndtering med gadekær, søer, nedsivning og andre LAR-anlæg, hvor regnen opdeles i flere kvaliteter og udnyttes til glæde for beboere og områdets fauna og flora. Myndighedsprojekt for vandhåndtering, klimasikring mod oversvømmelser mv. Projektet er beskrevet på http://nicolinelund.dk/ 2018-2020.

Renovering af afløbssystem, Højagervej, Rungsted Kyst.

Gennemgang af defekt afløbssystem, udarbejdelse af 3 alternative forslag til renovering, indhentning af tilbud fra entreprenører, valg af løsning og bistand ifm. forsikringsdækning, finansiering og gennemførelse. Hertil bistand ifm ansøgning om tilbagebetaling af regnvandsbidrag. 2017.

Sikring mod oversvømmelse - Vrangebøgvej, Buresø

Teknisk og procesmæssig bistand til etablering af nyt afløb og sikring mod oversvømmelse af lavtliggende boligere i nærområdet til en sø på Vrangebøgvej. Opmåling, feltarrbejde, vurdering af årsag og indsatsmuligheder, assistance ved borgermøde og projektforslag. 2016.

Regulering af Havelse Å  - proces og kommunikation

Havelse Å skal fremover aflede renset spildevand fra Hillerød By,  og skal derfor reguleres for at kompensere for den øgede vandmængde.

Indsatsen omfatter udarbejdelse af kommunikationsplan, opstilling af tværgående organisation mv. for Hillerød Kommune i samarbejde med forsyningsselskab, lodsejere og interessenter. 2016.

Sikring af ejendom ved Olsbækken, Greve

Teknisk udredning omkring årsager til kraftig øget erosion på ejendom langs Olsbækken. Ejendommen vil risikere voldsomme sætningsskader ved fortsat udskridning. Erosionen skyldes øget afstrømning og manglende vedligehold. Der udarbejdes projektforslag med beskrivelse af relevante indsatser. 2016.

Klimatilpasning af ejendom, St. Kongensgade, KBH.

Kortlægning af ejendommens risiko for oversvømmelse, identifikation af risikopunkter, samt skitseprojekt for afværgeforanstaltninger. Teknisk beskrivelser, anlægsøkonomisk overslag og myndighedskontakt. 2016.

Regnvandshåndtering på Lærkeskolen i Stenløse

Analyse om muligheder for lokal håndtering af regnvand for 40.000 m2 skolebyggeri. Gennemgang af skolens infrastruktur, klimasikringsanalyse, infiltrationstest samt vurdering af LAR-potentialer i området. 

Der er udført skitseprojekt med beskrivelse af anlæg til fremtidig regnvandshåndtering samt afkobling fra offentligt regnvandssystem. Tekniske beskrivelser, dimensionering af anlæg, anlægsøkonomiske overslag og beskrivelse omkring det videre forløb. 2015-16.

Lokalplan og Byggemodning - Valdemarsgaard

Etablering af nyt boligområde syd for Lejre By. Vurdering af muligheder for LAR - lokal håndtering af regnvand for de kommende parceller, infiltrationstest, grundvandspejlinger, jordbund, udarbejdelse af skitseprojekt for vandhåndtering og regnvandspolering i området i samarbejde med landinspektør, landskabsarkitekter, lodsejer og Lejre Kommune. Teknisk bistand og bidrag tiludarbejdelse og vedtagelse af lokalplan for området. Efterfølgende bistand til Lejre Kommune ifm. implementering af byggemodningsaktiviteterne. 2015-2016.

Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                                  Version af 23. november 2020