Formidling, foredrag

Formidling, undervisning og foredrag


Jeg holder meget af at holde oplæg og foredrag - forudsat at emnet er indenfor min kompetence. Gennem tiden er det blevet til hundredevis af forelæsninger på konferencer, seminarer, for kunder og kolleger. Jeg forsøger altid at inspirere i forbindelse med mine foredrag - og nogen gange provokere mildt, det er ofte fremmende for forståelsen at få serveret budskaberne "uden filter" og med et drys af personlige holdninger.


Jeg har ofte været anvendt som ekspert i både fjernsyn og skrevne medier - primært i forbindelse med skybrud, klimatilpasning og naturgenopretning i vores samfund.


Jeg underviser lejlighedsvist på de højere uddannelsesinstitutioner - typisk i helhedsorienterede og multifunktionel tilgang til vand, natur og klimarelaterede indsatser.


Min foredragsvirksomhed strækker sig blandt andet  over følgende emner:


Helhedsorienteret vandhåndtering - HELVA

Som initiativtager og udvikler til metoden HELVA tager jeg afsæt i hvorledes man gennem involvering af aktører og interessenter kan identificere og integrere flere fag, organisationer og regelsæt til multifunktionelle projekter, der løser flere - ofte mange - behov i samme indsats. Metoden beskriver hvorledes man gennem identifikation af fælles fordele kan opnå brede samarbejder på tværs af organisationer til fælles bedste - og altid med store besparelser som fast ingrediens.

Jeg anvender selv HELVA i mine projekter, og d3er gives derfor eksempler på projekter fra virkelighedens verden, med visualisering af de synergier og besparelser, der kan findes ved at agere på tværs, ud af boksen og uden skyklapper. Ingen DJØF'ficering fra min side - det er vejen til ineffektivisering, og det har ingen brug for - bortset fra DJØF'ferne altså.

Målgrupper: Universiteter, kommuner og stat, forsyningsselskaber, større virksomheder.


Screening mod oversvømmelse af nyanlæg for kommuner og større bygherrer

Udvikling af- og oplæring i unik før-byg screeningsteknik af planlagte byggerier eller anlæg med fokus på optimering og opnåelse af synergi. For kommuner udarbejdes i samarbejde med kommunens GIS-medarbejdere en værktøjskasse, der målrettes kommunens eget tekniske kortværk. Sagsbehandlere uden forudgående  ekspertviden om skybrud, regn og stormflod oplæres i at sikre planlagte anlæg, byggerier mv. mod oversvømmelse - inklusiv sikring af, at de samme anlæg ikke oversvømmer andre efter realisering. Oplæringen afsluttes med halvdags-workshop, hvor vi gennemgår planlagte nyanlæg, identificerer mulige oversvømmelsesrisici og fremtidssikrer anlæggene.  For bygherrer udføres oversvømmelsesscreening  af planlagte anlæg og byggerier. Bygherrens tekniske stab oplæres i at oversvømmelsessikre fremtidigt byggeri.

Målgruppper: Kommuner, Forsyningsselskaber, Ejendomsselskaber, Industri, investorer på ejendomsmarkedet.


Klimaforandringer - og hvad så?

Hvilke ændringer af nedbøren og havvandsnioveauet kan vi forvente, får vi kraftigere storme og skybrud og hvem har ansvaret for at forebygge mod skadevoldende oversvømmelser? Foredraget giver et overblik over de seneste tendenser, hvilke aktøreer  har ansvar - eller interesse - i at forebygge, hvornår kan vi forvente at se en indsats og hvem betaler for denne indsats?

Målgrupper: Kommuner, forsyningsselskaber, borgergrupper, grundejerforeninger, ejendomsselskaber, kystlodsejere, erhvervsejendomme m.v.


Stormflod - og hvordan sikrer vi os?

Siden stormen Bodil har Danmark oplevet 4 stormflodshændelser - en 20 års håndelse, 2 100 års håndelser og Bodil, der er en af de 10 kraftigste storme nogensinde. Vores højvandsstatistikker er ikke længere anvendelige til at planlægge og udføre kystbeskyttelse. 

Vi ønsker at beskytte os mod stormflod - men den nuværende lovgivning fungerer i dag mere som en hindring end et hjælpemidler.

Foredraget adresserer hvordan man som enkeltlodsejer, grundejerforening eller kommune kan gribe opgaven an. Hvilke udfordringer skal man forvente i processen, hvordan forløber en ansøgningsprocedure og hvor lang tid  skal man forvente det tager? Foredraget kan udvides med beskrivelse af valg af sikringsniveau, kystbeskyttelsesmetoder mv.

Målgrupper: Kommuner, forsyningsselskaber, borgergrupper, grundejerforeninger, kystnære lodsejere m.v.


Klimatilpasning af ejendomme.

Hvor skal  man starte og slutte, når man skal sikre sin ejendom mod oversvømmelser fra himlen eller havet? Foredraget giver en gennemgang af, hvorledes man sikrer et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i processen fra ønske til færdig og indkørt klimasikring. Hvilket niveau skal man sikre sig til, hvorledes fastlægger man sine værdier, hvilke indsatser er mulige, hvordan kobler man indsatsen med de øvrige funktioner og anlæg på ejenddommen, kan man opnå synergier, hvorledes finansieres indsatsen - og meget mere.

 vandløb, helhedsorienteret vandplanlægning, sikring mod stormflod og meget andet.

Målgrupper: Grundejerforeninger, ejendomsselskaber, kystlodsejere, industri- og erhvervsejendomme m.v.


Vandløb - formål og funktion

Vores vandløb fungerer som landskabetas blodårer - Vi har alle en mening om dem og ønsker til deres funktion eller udseende, men vi er sjældent enige. Der opstår ofte konflikter mellem landmanden og lystfiskeren, mellem boligejeren og myndigheden og på grænsen mellem byen og det åbne land. Årsagen til disse konflikter er ofte, at de enkelte interessenter alene fokuserer på egne interesser og ikke på vandløbets naturlige funktion. Foredraget illustrerer de mange interesser og dokumenterer, at der ofte slet ikke behøver at opstå konflikter mellem de mange, der har en holdning til vores vandløb. Nogen gange er der endda god økonomi i at tage så bredt et hensyn til alle - for herved opnås robuste løsninger, der over tid tilgodeser de flste. Foredraget illustreres med eksempler.


Formidling til beslutningstagere og politikere.

Det kan ofte være lidt af en udfordring at få beslutningstagere i take - det er travle mennesker med en fyldt dagsorden i kalenderen. For at få mulighed for at fremlægge en særlig sag kræves ofte et vist forarbejde.


Jeg bistår interesseforeninger og borgergrupper med effektiv formidling omkring alle aspekter indenfor vandkredsløbet.


Ønsker du et foredrag med et særligt fokus indenfor vandkredsløbets mange facetter- send mig en mail på henrik@lynghus.com , så vil jeg udarbejde forslag til dette - forudsat, at det ligger indenfor mit kompetenceområde.