Ydelser

Lynghus Consult

Ydelser og arbejdsområder


Mit fokus indenfor alle arbejdsområder er kundernes bedste - og at overholde indgåede aftaler.


Min virksomhed leverer rådgivning indenfor disse ydelser - gå til "Opgaver og referencer" eller tryk på ydelsen, hvis du vil vide mere:


  • Klimatilpasning af ejendomme - sikring af enkeltejendomme, boligselskaber, offentligt byggeri og erhvervsbyggeri mod oversvømmelse som følge af skybrud. Screening af planlagt nybyggeri som sikring mod oversvømmelse som følge af projektfejl. Screening for boligkøbere, der vil sikres mod at købe et oversvømmelsestruet hus og meget andet.
  • Lokal håndtering af regnvand - med fokus på optimerede løsninger, der fokuserer på en økonomisk og funktionel løsning, tilpasset de lokale forhold.
  • Kystbeskyttelse og stormflod - Sikring af lavtliggende kystnære områder og ejendomme mod oversvømmelse fra stormflod.
  • Vandløb og natur - vandløbsregulering og -restaurering, etablering af vådengsprojekter, restaurering af søer og marine områder, naturpleje mv.
  • Fondsfinansiering - bistand til udarbejdelse af ansøgninger til relevante fonde ifm. innovative projekter eller udvikling af ny teknologi.
  • Hydroturbiner - Udnyttelse af tabt energi i vandforsynings- og fjernvarmesystemer. Med et fuldt udviklet produktprogram, der kan yde fra 25W til 300 kW kan  Hydroturbiner levere grøn og bæredygtig energi til eget forbrug eller som salg af strøm til el-nettet. Lynghus Consult er dansk agent for dette patenterede produkt.
  • Opfindelse og innovation -  udvikling af produkter i samarbejde med industrier og nytænkning indenfor vand- og forsyningssektoren. Håndtering af vand og udnyttelse af grøn energi på mere effektive måder gennem tværfaglighed og synergi.
  • Projektledelse, bygherrerådgivningstyring af tid, økonomi og kvalitet i planlægnings- og anlægsprojekter indenfor vandsektor og naturgenopretning. Bistand ved udbud og licitation af større projekter. Mediator ifm. konflikter mellem kunde og bygherre.
  • Formidling og foredrag - inspiration indenfor klimaforandringer, klimatilpasning, vandløb, helhedsorienteret vandplanlægning, sikring mod stormflod og meget andet. Formidling på universiteter, til beslutningstagere og politikere, foredrag med fokus på etablering og forbedring af samarbejde mellem f.eks. forsyningsselskaber og kommuner.


Ved projektering af regnvandsløsninger og opgaver omkring sikring mod oversvømmelse som følge af skybrud eller stormflod anvender Lynghus Consult Scalgo Live - det mest nøjagtige topografiske værktøj, der findes. Terrænkonturer, strømningsveje, afløbsløse lavninger og optimale løsninger identificeres med centimeters nøjagtighed.


Jeg arbejder desuden med klimatilpasningsplanlægning - udarbejdelse af kommunale handleplaner, prioritering af indsats, beredskabsplaner, implementering og forebyggelse mod oversvømmelser af bygninger, infrastruktur og andre værdier.Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                                  Version af 23. november 2020