Ydelser

Ydelser og arbejdsområder


Mit fokus indenfor alle arbejdsområder er kundernes bedste - og at overholde indgåede aftaler.


Min virksomhed leverer rådgivning indenfor disse ydelser - gå til "Opgaver og referencer" eller tryk på ydelsen, hvis du vil vide mere:


  • Udvikling af bolig- og erhvervsområder - planlægning og udvikling af nye erhvervsområder og bydele i samarbejde med lodsejere, udviklere og investeringsselskaber. Håndtering af myndighedsgodkendelser for regnvandshåndtering og miljø- og naturrelaterede forhold.
  • Klimatilpasning af ejendomme - sikring af enkeltejendomme, boligselskaber, offentligt byggeri og erhvervsbyggeri mod oversvømmelse som følge af skybrud. Screening af planlagt nybyggeri som sikring mod oversvømmelse som følge af projektfejl. Screening for boligkøbere, der vil sikres mod at købe et oversvømmelsestruet hus og meget andet.
  • Lokal håndtering af regnvand - med fokus på optimerede løsninger, der fokuserer på en økonomisk og funktionel løsning, tilpasset de lokale forhold.
  • Kystbeskyttelse og stormflod - Sikring af lavtliggende kystnære områder og ejendomme mod oversvømmelse fra stormflod.
  • Vandløb, søer og natur - vandløbsregulering og -restaurering, etablering af vådengsprojekter, restaurering af søer og marine områder, vådområder, naturpleje mv.
  • Fondsfinansiering - bistand til udarbejdelse af ansøgninger til relevante fonde ifm. innovative projekter eller udvikling af ny teknologi.
  • Vandturbiner - Water Turbines / Hydroturbines - Udnyttelse af energi i rørlagte afvandingssystemer eller tabt energi i vandforsynings- og fjernvarmesystemer. Fuldt udviklet produktprogram, der kan yde fra 25W til 300 kW. Vand-turbiner leverer grøn og bæredygtig energi til eget forbrug eller som salg af strøm til el-nettet. Lynghus Consult er dansk agent for Powerturbines.
  • Opfindelse og innovation -  udvikling af produkter i samarbejde med industrier og nytænkning indenfor vand- og forsyningssektoren. Håndtering af vand og udnyttelse af grøn energi på mere effektive måder gennem tværfaglighed og synergi.
  • Projektledelse, bygherrerådgivningstyring af tid, økonomi og kvalitet i planlægnings- og anlægsprojekter indenfor vandsektor og naturgenopretning. Bistand ved udbud og licitation af større projekter. Mediator ifm. konflikter mellem kunde og bygherre.
  • Formidling og foredrag - inspiration indenfor klimaforandringer, klimatilpasning, vandløb, helhedsorienteret vandplanlægning, sikring mod stormflod og meget andet. Formidling på universiteter, til beslutningstagere og politikere, foredrag med fokus på etablering og forbedring af samarbejde mellem f.eks. forsyningsselskaber og kommuner.


Ved udvikling af nye byområder, projektering af regnvandsløsninger og opgaver omkring sikring mod oversvømmelse som følge af skybrud eller stormflod anvender Lynghus Consult Scalgo Live - det mest nøjagtige topografiske værktøj, der findes. Terrænkonturer, strømningsveje, afløbsløse lavninger og optimale løsninger identificeres med centimeters nøjagtighed.