Opgaver og referencer

Lynghus Consult

Opgaver og referencer 2015 - 2016

Sikring af etageejendom mod skybrudsoversvømmelse

Ryesgade 44-48 på Østerbro i København haar været oversvømmet 2 gange ved skybrud - i 2011 og 2014. Ejendommen har derfor besluttet at sikre sig, for at undgå nye oversvømmelser af festlokale, vaskekælder, teknikrum mv.

 

Ejendommen og alle udearealer er opmålt, der er beregnet opland og potentielle vandmængder, herefter er sikringsanlæg projekteret. Opgaven er udbudt i icitation mellem 5 bydende, og vundet af Aktiv-Byg i Allerød. Der er ført tilsyn og byggeledelse med sikringsarbejderne, der bl.a. har bestået af etablering af nye strømningsveje på terræn, renovering af pumpestation, nye regnvandsafløb og sikring mod strømning til ejendommen via terræn. Alle arbejder er smukt indbygget i eksisterende gårdmiljø.

 

Ejendommen oplevede 16. juni 2016 et skybrud - 2 dage efter færdiggørelse - og alle anlæg fungerede som de skulle. Ingen oversvømmelser opstod. Anlægsarbejderne kostede ialt knap 0,5 mio. kr.

Sikring af afvandingsniveau ved skybrudsområde i Egedal.

Skitseprojekt med beskrivelse af muligheder for sikring af privat ejendom, der trues af periodevise oversvømmelser fra kommende skybrudsområde ved Egedal By.

 

Projektbeskrivelse med 3 scenarier for afværge, herunder økonomisk overslag, samt forslag til forlægning af vandløb, etablering af ny sø mv.

Klimatilpasning af ejendom, St. Kongensgade, KBH.

Kortlægning af ejendommens risiko for oversvømmelse, identifikation af risikopunkter, samt skitseprojekt for afværgeforanstaltninger. Teknisk beskrivelser, anlægsøkonomisk overslag og myndighedskontakt.

Klimasikring af boligområder og ny håndtering af regnvand, 14 afdelinger, Lejerbo København.

Vurdering af muligheder for ændret regnvandshåndtering på 14 afdelinger varierende mellem 25 og 1100 lejemål. Feltgennemgang af alle afdelinger, kortlægning af eksisterende afvandingsmetode.

Analyse af muligheder for ændret håndtering af regnvand, herunder muligheder for frakobling, separatkloakering eller etablering af lokale forsinkelsesbassiner.

 

Udarbejdelse af ansøgninger omkring indgåelse af samarbejde mellem HOFOR, Københavns Kommune og Lejerbo.

Kystbeskyttelse mod stormflod, boligområde ved Rørvig

Bistand ved udarbejdelse af projekt til ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskkyttelsesanlæg i Rørvig syd for havnen.

 

Der er udført feltarbejde, kortlægning af eksisterende forhold, vurderinger omkring placering med 3 scenarier. Tekniske beskrivelser, dimensionering af anlæg, anlægsøkonomiske overslag og beskrivelse omkring det videre forløb.

Klimatilpasning af Stenløse ved omlægning af Stenløse Å

Ideoplæg, projektforslag, samt bygherrerådgivning ifm. vurdering af muligheder for klimatilpasning af de centrale dele af Stenløse By mod oversvømmelse ifm. skybrud og kraftige regnskyl.

 

Vurdering af muligheder for omlægning af vandløb, anlægsarbejder og økonomiske overslag, konsekvensvurderinger m.v.

 

Der er udarbejdet beskrivelse af vision, idekatalog, projektforslag, hydrauliske vurderinger mv. til anvendelse ved beslutning om projektets videreførelse.

Klimasikring af Nykøbing S. - Stormflod og skybrud

Projektansvarlig og projektleder for udarbejdelse af indsatsplan for stormflodssikring af Nykøbing Sjælland fra Hov Vig til Nykøbing Havn.

Opgaven rummer afdækkende fase og kortlægning, samt uddybende fase med forslag til permanente sikringsanlæg og beredskabsindsatser, projektforslag med beskrivelse af metoder, placering, mængder og økonomi.

Indsatsen er udvidet i forbindelse med indgåelse af et synergisk samarbejde mellem Odsherred Kommune, Odsherred Forsyning og rådgiver, hvor indsats mod skybrudsoversvømmelser nu inkluderes i arbejdet. Der gives forslag til synergiske indsatser, hvor der opnås fordele og besparelser for både forsyning og forvaltning. Opgaven gennemføres i samarbejde med Orbicon.

Lokalplan og Byggemodning - Valdemarsgaard

Etablering af nyt boligområde vest for Lejre By. Vurdering af muligheder for LAR - lokal håndtering af regnvand for de kommende parceller, infiltrationstest, grundvandspejlinger, udarbejdelse af skitseprojekt for vandhåndtering i området i samarbejde med landinspektør, landskabsarkitekter, lodsejer og Lejre Kommune. teknisk bistand til opstilling af lokalplan for området.

Sikring mod oversvømmelse - Vrangebøgvej, Buresø

Teknisk og procesmæssig bistand til etablering af nyt afløb og sikring mod oversvømmelse af lavtliggende boligere i nærområdet til en sø på Vrangebøgvej. Opmåling, feltarrbejde, vurdering af årsag og indsatsmuligheder, assistance ved borgermøde og projektforslag.

Sikring af ejendom ved Olsbækken, Greve

Teknisk udredning omkring årsager til kraftig øget erosion på ejendom langs Olsbækken. Ejendommen vil risikere voldsomme sætningsskader ved fortsat udskridning. Erosionen skyldes øget afstrømning og manglende vedligehold. Der udarbejdes projektforslag med beskrivelse af relevante indsatser.

Renovering af afløbssystem, Højagervej, Rungsted Kyst.

Gennemgang af defekt afløbssystem, udarbejdelse af 3 alternative forslag til renovering, indhentning af tilbud fra entreprenører, valg af løsning og bistand ifm. forsikringsdækning, finansiering og gennemførelse. Hertil bistand ifm ansøgning om tilbagebetaling af regnvandsbidrag.

Regnvandshåndtering på Lærkeskolen i Stenløse

Analyse om muligheder for lokal håndtering af regnvand for 40.000 m2 skolebyggeri. Gennemgang af skolens ekksisterende infrastruktur, klimasikringsanalyse, samt vurdering af LAR-potentialer i området.

 

Der er udført infiltrationstest med henblik på at eftervise nedsivningspotentialet på skolens grønne arealer og idrætsplads.

 

Skitseprojekt med forslag til, hvorledes skolen kan frakobles det offentlige regnvandssystem og beskrivelse af anlæg til fremtidig regnvandshåndtering. Tekniske beskrivelser, dimensionering af anlæg, anlægsøkonomiske overslag og beskrivelse omkring det videre forløb.

Regulering af Havelse Å - proces og kommunikation

Havelse Å skal fremover aflede renset spildevand fra Hillerød By, og skal derfor reguleres for at kompensere for den øgede vandmængde.

 

Indsatsen omfatter udarbejdelse af kommunikationsplan, opstilling af tværgående organisation mv. for Hillerød Kommune i samarbejde med forsyningsselskab, lodsejere og interessenter.

Copyright © All Rights Reserved